CV

Education

Professional Experience

Publications

 1. E-Talk: Accelerating Active Speaker Detection with Audio-Visual Fusion and Edge-Cloud Computing. (SECON 2023)
  Xiaojing Yu, Lan Zhang, Xiang-Yang Li.
 2. ThumbUp: Secure Smartwatch Controller for Smart Homes using Simple Hand Gestures. (TMC 2022) Paper
  Xiaojing Yu, Zhijun Zhou, Lan Zhang, Xiang-Yang Li.
 3. ANTIGONE: Accurate Navigation Path Caching in Dynamic Road Networks leveraging Route APIs. (INFOCOM 2022) Paper
  Xiaojing Yu, Xiang-Yang Li, Jing Zhao, Guobin Shen, Nikolaos M. Freris, Lan Zhang.
 4. Thumbup: Identification and Authentication by Smartwatch using Simple Hand Gestures. (PerCom 2020) Paper
  Xiaojing Yu, Zhijun Zhou, Mingxue Xu, Xuanke You, Xiang-Yang Li.
 5. Differentially Private Distributed Online Convex Optimization Towards Low Regret and Communication Cost. (MobiHoc 2023)
  Jiandong Liu, Xiangyang Li, Xiaojing Yu, Lan Zhang.
 6. XHAR: Deep Domain Adaptation for Human Activity Recognition with Smart Devices. (SECON 2020) Paper
  Zhijun Zhou, Yingtian Zhang, Xiaojing Yu,Panlong Yang, Xiang-Yang Li, Jing Zhao, Hao Zhou.
 7. Entropy Repulsion for Semi-supervised Learning Against Class Mismatch. (ICONIP 2020) Paper
  Xuanke You, Lan Zhang, Linzhuo Yang, Xiaojing Yu, Kebin Liu.

Teaching

Patents

Academic Service

Scholarship and Awards

Talks